Ocrat MirrorAnimated Chinese Characters → Chinese Surnames

Chinese Surnames

Click on any Chinese character to see how to write it.

Introduction
Any Char
Cities
Compass
Countries
Numbers
Politics
Pronouns
Provinces
Surnames
Zodiac


The 200 most common Chinese surnames.
Please see Wikipedia's page on Chinese Surnames for more information.
Click on any character to see how it is drawn. Click on the pinyin to hear how the name sounds.

wáng

chén


zhāng

liú

yáng

huáng


lín

zhōu


zhàosūn

zhū

gāo


liáng

guō


zhèng


cài

zēng

shé

dèng

shěn

xiè

táng


luó

yuán

féng

sòng


cáo


mài

dǒng


hán

rén

jiǎng


zhōng

fāng


dīng

yáo

pān

jiāng

tán

qiū

xiāo

jīn

jiǎ

tián

cuī

chéng


wèi

xuē

dài

fàn


hóng

hóu

xià

bái


qián

zhuāng

zōu

wāng

shǐ


shí

péng

gōng

qín

liào


shī


lài

jiāng

shào

máo

xíng


yán

yán

cháng

kāng

niú

wàn

táo

mèng


yǐn

léi

shèng

fán
lóng


hǎo

guān


wēn

qiáo

tāng

yīn

dài

duàn

lán

wéi


péi

zhāng

yán

ruǎn


wēng

kǒng

líng


wén


xióng

ān


zhù

fáng

yóu


jiāo

jǐng

liǔ


xiàng

luò


tóng

tán


miáo

gěng

gōng


cháihuò

shēn

shàng

tóng


páng

yuè

xīn

niè

zhái

zuǒ

shàn


bāo

móu

xièōu

yóu

jǐng

mǐn


biàn

dōng

fèi


zhān

chǔ

dǎng

cóng

bào

suí

ài

chē

wèi

qín


huà

nìng

rǎn

xiāo


xiàng

http://lost-theory.org/ocrat/chargif